Online first

No.TitleDOI
1 การคัดเลือกและบ่งชี้สายพันธุ์แบคทีเรียผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตเบื้องต้นจากนํ้าทิ้งโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง
2 ผลในการควบคุมการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในบรรยากาศของฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอนเข้าสู่บรรจุภัณฑ์
3 Prevalence, site of infection, and differentiating oocytes of the cymothoid isopod, Norileca indica (Milne Edwards, 1840) from its infected short mackerel, Rastrelliger brachysoma
4 Improved ratio estimators of population mean using transformed variable in double sampling
5 การประยุกต์ใช้โปรแกรม R สำหรับการแสดงผลด้านภูมิสารสนเทศ
6 สมบัติของหินโรยทางรถไฟจากแหล่งหินอัคนี ในพื้นที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลา
7 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเสริมและตัวแปรหลักต่อประสิทธิภาพของตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากรจากการเลือกตัวอย่างแบบเลือกลำดับที่ของชุดตัวอย่าง
8 การประยุกต์ใช้ความร้อนแฝงของการควบแน่นสำหรับการลดการก่อตัวของกรดไขมันอิสระในข้าวกล้องโดยเครื่องอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบดด้วยอากาศร้อนชื้น
9 การลดน้ำสูญเสียในโรงงานผลิตน้ำประปาด้วยการควบคุมความเข้มข้นของตะกอน