ที่ปรึกษา
 รศ.ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ผศ.ดร.โดม โล่เพ็ชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บรรณาธิการ
 รศ.ดร.สมโภชน์ น้อยจินดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
                                                                  บรรณาธิการร่วม
 รศ.ดร.กิตติ โพธิปัทมะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

                                                                  ผู้ช่วยบรรณาธิการ
 รศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังสี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รศ.ดร.วีระศักดิ์ อัศววงศ์อารยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ผศ.ดร.สุมนต์ทิพย์ คงตันจันทร์ฟัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 ผศ.ดร.วลัยพร ปฤษณารุณ เอื้อใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ผศ.ดร.เบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ผศ.ดร.อภิชาต ศุรธณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ดร.สุกัญญา แพรสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการ
 ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ศ.ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
 ศ.ดร.สังวรณ์ กิจทวี มหาวิทยาลัยมหิดล
Professor Dr. Jennifer Ayla Jay

University of California Los Angeles, USA 

Professor Dr. Rer. nat. Carsten Harm

University of Applied Sciences Bremerhaven, Germany 

Professor Dr. Woo-Kul Lee

Dankook University,South Korea 

 รศ.ดร.มนตรี มาลีวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รศ.ดร.เอกวัลย์ ลือพร้อมชัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รศ.ดร.ดุษฎี อุตภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รศ.ดร.สอาด ริยะจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ มหาวิทยาลัยมหิดล
 รศ.ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 Associate Professor Dr.Haruhiko Toyohara Kyoto University, Japan
 ผศ.ดร.กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 ผศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 ผศ.ดร.ศุภกานต์ พิมลธเรศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ดร.นพดล นันทวงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 ดร.มลฤดี เรณูสวัสดิ์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 พ.อ.หญิง ผศ.ดร.ปนัดดา หัตถโชติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฏเกล้า
 ดร.ชีวารัตน์ ม่วงพัฒน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 Dr. Elvin James Moor มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
       ฝ่ายประสานงานและจัดการ
 นางภควรรณ สีสวย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 นายภิรมย์ พาบุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 นายปิยะวัฒน์ สุธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 นางสาววิลัยพร ขันแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 นางสาววรมณ ทองศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
       สำนักงาน
 งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 1518 ถ.ประชาราษฏร์ 1 บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 02-5552000 ต่อ 4217